Polityka prywatności

Firmy sprzątające Szczecin MP Clean Marika Polaczek

Polityka prywatności strony internetowej www.mpclean.eu

W naszym Serwisie przede wszystkim dbamy o ochronę prywatności Użytkowników. Niniejsza Polityka
Prywatności i Polityka Cookies zawiera informacje dotyczące przetwarzania danych
osobowych oraz wykorzystywania plików cookies w naszym serwisie. Użytkownik, który jedynie przegląda Serwis i zapoznaje się z treściami ogólnodostępnymi, nie
musi informować nas o swojej tożsamości. Zbieranie i przetwarzanie danych osobowych może
natomiast mieć miejsce w związku z korzystaniem przez Użytkownika z usług świadczonych
drogą elektroniczną w Serwisie (np. w związku z podawaniem danych w celach kontaktowych).
Podczas korzystania z Serwisu wykorzystywane są także pliki cookies, które pośrednio mogą
identyfikować konkretnego Użytkownika. Zasady dotyczące wykorzystania plików cookies
opisane są w sekcji dotyczącej plików cookies

Postanowienia ogólne

Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej www.mpclean.eu jest Marika Polaczek. Wykonując działalność gospodarczą pod firma MP Clean Marika Polaczek. Adres siedziby Modrze ul. Robocza 8/4 62-060 Stęszew, adres doręczeń taki sam. NIP: 7773050995 REGON: 381663998, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, adres poczty elektronicznej: mpcleanbiuro@gmail.com, dalej „Administrator”, będący/a jednocześnie Usługodawcą. Dane osobowe zbierane przez Administratora za pośrednictwem strony internetowej są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO oraz ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.

Rodzaj przetwarzanych danych osobowych, cel i zakres zbierania danych

Cel przetwarzania i podstawa prawna.

Administrator przetwarza dane osobowe za pośrednictwem strony www.mpclean.eu  w przypadku skorzystania przez użytkownika z formularza kontaktowego. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO jako prawnie usprawiedliwiony interes Administratora.

Rodzaj przetwarzanych danych osobowych.

Administrator przetwarza następujące kategorie danych osobowych użytkownika:

  • Imię i nazwisko,
  • Adres e-mail,

Okres archiwizacji danych osobowych.

Dane osobowe użytkowników przechowywane są przez Administratora:

W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy. Tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy. Po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej wtedy termin przedawnienia wynosi sześć lat. Dla roszczeń o świadczenia okresowe, a także roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – wtedy wynosi trzy lata.

Zgoda:

W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest zgoda, tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana, a po odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może podnosić Administrator i jakie mogą być podnoszone wobec niego. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej wtedy termin przedawnienia wynosi  sześć lat. Dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi wtedy trzy lata.

Podczas korzystania ze strony internetowej mogą być pobierane także dodatkowe informacje. W szczególności: adres IP przypisany do komputera użytkownika, lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki. Czas dostępu. Typ systemu operacyjnego.

Od użytkowników mogą być także gromadzone dane nawigacyjne. W tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych na stronie internetowej. Podstawą prawną tego rodzaju czynności jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną, oraz na poprawie funkcjonalności tych usług.

Podanie danych osobowych przez użytkownika jest dobrowolne.

Dane osobowe będą przetwarzane także w sposób zautomatyzowany w formie profilowania. O ile użytkownik wyrazi na to zgodę na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Konsekwencją profilowania będzie przypisanie danej osobie profilu w celu podejmowania dotyczących jej decyzji bądź analizy lub przewidywania jej preferencji, a także zachowań, lub postaw.

Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, przede wszystkim których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:

przetwarzane zgodnie z prawem,

zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,

merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane, oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, lecz nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

Udostępnienie danych osobowych

Dane osobowe użytkowników przekazywane są dostawcom usług, z których korzysta Administrator przy prowadzeniu strony internetowej. Dostawcy usług, którym przekazywane są dane osobowe, w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, albo podlegają poleceniom Administratora co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające), lub samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania (administratorzy).

Dane osobowe użytkowników są przechowywane wyłącznie na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

Prawo kontroli, dostępu do treści własnych danych oraz ich poprawiania

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, oraz prawo ich sprostowania, lub usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Podstawy prawne żądania użytkownika:

  • Dostęp do danych – art. 15 RODO
  • Sprostowanie danych – art. 16 RODO.
  • Usunięcie danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym) – art. 17 RODO. Ograniczenie przetwarzania – art. 18 RODO.
  • Przeniesienie danych – art. 20 RODO.
  • Sprzeciw – art. 21 RODO
  • Cofnięcie zgody – art. 7 ust. 3 RODO.

W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt 2 można wysłać stosowną wiadomość e-mail na adres: mpcleanbiuro@gmail.com

W sytuacji wystąpienia przez użytkownika z uprawnieniem wynikającym z powyższych praw, Administrator spełnia żądanie albo odmawia jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak – z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – Administrator nie będzie mógł spełnić żądania w ciągu miesiąca, spełni je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując użytkownika uprzednio w terminie miesiąca od otrzymania żądania – o zamierzonym przedłużeniu terminu oraz jego przyczynach.

W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Pliki „Cookies”

Strona Administratora używa plików „cookies”.

Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług na stronie internetowej. W plikach „cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony, a także dają one także możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin strony internetowej.

W ramach strony stosowane są rodzaje plików „cookies”:

Administrator wykorzystuje własne pliki cookies w celu lepszego poznania sposobu interakcji użytkownika w zakresie zawartości strony. Pliki gromadzą informacje o sposobie korzystania ze strony internetowej przez użytkownika, typie strony, z jakiej użytkownik został przekierowany oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty użytkownika na stronie internetowej. Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych użytkownika, lecz służą do opracowania statystyk korzystania ze strony.

Użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Postanowienia końcowe

Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń, oraz kategorii danych objętych ochroną. W szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, bądź utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Administrator udostępnia odpowiednie środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu zwłaszcza przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności stosuje się odpowiednio przepisy RODO oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

firmy sprzątające Szczecin, Firma sprzątająca MP Clean Marika Polaczek. Sprzątanie Szczecin, firma sprzątająca Szczecin, firmy sprzątające Szczecin, sprzątanie po remoncie, sprzątanie biur, firmy sprzątające Szczecin, sprzątanie mieszkań, sprzątanie obiektów, firmy sprzątające Szczecin, 

firmy sprzątające Szczecin